Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) okresla zasady sprzedazy za posrednictwem serwisu internetowego produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej: „Produktami”), a takze prawa i obowiazki stron w zakresie zawieranych umów.

2.     Serwis internetowy prowadzony jest pod adresem: www.beprint.pl przez Lukasza Jaronik, prowadzacego dzialalnosc gospodarcza pod firma: Łukasz Jaronik MyManagement, siedziba: ul. Żurawia 22/614, 00-515 Warszawa, (zwanego dalej: „Sprzedawca” lub „Uslugodawca”), który jest wlascicielem serwisu internetowego Beprint.pl (zwanego dalej: „Serwisem” lub „Sklepem”), a także jego Administratorem.

3.     Szczególowe dane Sprzedawcy: Lukasz Jaronik, prowadzacy dzialalnosc gospodarcza pod firma: Łukasz Jaronik MyManagement, siedziba: ul. Żurawia 22/614, 00-515 Warszawa, NIP 513 011 63 24, REGON 121 52 47 90, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, tel. +48 22 299 29 73, e-mail: biuro@beprint.pl

4.     Produkty sprzedawane sa przez Sprzedawce zarówno osobom fizycznym nie prowadzacym dzialalnosci gospodarczej, jak równiez osobom fizycznym prowadzacym dzialalnosc gospodarcza kupujacym od Sprzedawcy Produkty dla celów niezwiazanych bezposrednio z ich dzialalnoscia gospodarcza lub zawodowa (zwanym dalej: „Konsumentami”), jak równiez pozostalym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzacym dzialalnosc gospodarcza i dokonujacym zakupu od Sprzedawcy Produktu na cele zwiazane bezposrednio z ta dzialalnoscia gospodarcza lub zawodowa, osobom prawnym, a takze jednostkom organizacyjnym nie posiadajacym osobowosci prawnej. Zarówno Konsumenci, jak równiez pozostale podmioty dokonujace zakupów w Sklepie internetowym www.beprint.pl zwane sa dalej w tresci niniejszego Regulaminu „Kupujacymi”.

§ 2 Zasady dzialania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedazy

1.     Sklep prowadzi sprzedaz detaliczna za posrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Przedmiotem sprzedazy sa produkty poligraficzne tworzone na zamówienie Kupujacego. Produkty dostepne w Sklepie sa wolne od wad fizycznych i prawnych.

2.     Specyfika i wlasciwosci Produktów oferowanych przez Sprzedawce sa przedstawione na stronie internetowej Sklepu.

§ 3 Warunki korzystania z Serwisu, skladanie zamówien, zawarcie umowy, realizacja uslug oraz odpowiedzialnosc Sprzedawcy

1.     Informacje znajdujace sie na stronie internetowej Sklepu nie stanowia oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujacy skladajac zamówienie sklada oferte zakupu okreslonego Produktu.

2.     Aby dokonac zakupu za posrednictwem Sklepu Kupujacy powinien otworzyc strone internetowa dzialajaca pod adresem www.beprint.pl i nastepnie po przejrzeniu oferowanych na stronie Produktów wybrac interesujacy go Produkt i dokonac jego zamówienia przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie Sklepu. Kupujacy w trakcie wypelniania formularza powinien zapoznac sie z Regulaminem i podjac decyzje o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu tresci Regulaminu.

3.     Warunkiem korzystania z Serwisu jest utworzenie konta w systemie www.beprint.pl. Utworzenie konta odbywa sie poprzez wypelnienie krótkiego formularza na stronie internetowej Serwisu.

4.     Informacje podane przez Kupujacego podczas tworzenia konta powinny byc zgodne z prawda oraz aktualne. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupujacego danych pozwalajacych na weryfikacje Kupujacego i odbiorcy Produktów.

5.     Konto danego klienta w systemie Beprint.pl moze zostac zlikwidowane lub zablokowane przez Administratora w przypadku nie przestrzegania Regulaminu przez klienta lub w przypadku zakonczenia wspólpracy z danym klientem, o czym klient zostanie poinformowany przez Sprzedawce. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczacych klienta (dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczacych zlecen klienta, którego konto zostalo usuniete, zgodnie z zasadami ustalonymi w § 6 Regulaminu.

6.     Kupujacy moze skladac zamówienia przez 24 godziny na dobe, we wszystkie dni roku, w tym w niedziele i swieta.

7.     Dokonujac zakupów Kupujacy sklada zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do koszyka. Przy kazdym Produkcie znajduja sie dostepne parametry, które Kupujacy samodzielnie wybiera/okresla. W zaleznosci od wybranych parametrów Produktu pojawia sie cena Produktu i data jego wysylki. Nastepnie po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy platnosci Kupujacy potwierdza zlozenie zamówienia klikajac przycisk „Zamawiam z obowiazkiem zaplaty”. Kupujacy przed kliknieciem przycisku „Zamawiam z obowiazkiem zaplaty” wpisuje w formularzu dane niezbedne do wystawienia faktury. Kupujacy bedacy jednoczesnie Konsumentem ma takze mozliwosc wskazania w formularzu zamówienia, iz rezygnuje z otrzymania faktury i w takim przypadku wraz z Produktem otrzyma wylacznie dokument ksiegowy. Kupujacy ma takze mozliwosc wskazania w formularzu zamówienia wybranego przez siebie adresu dostawy oraz odbiorcy Produktu.

8.     Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawce jest zlozenie przez Kupujacego zamówienia w serwisie www.beprint.pl oraz dokonanie przez Kupujacego wszystkich wymaganych czynnosci opisanych w § 3 Regulaminu, w tym w szczególnosci wgranie pliku w sposób opisany w § 3 pkt. 9 Regulaminu, jak równiez (w nielicznych przypadkach) udzielenie przez Kupujacego odpowiedzi na dodatkowe pytania Sprzedawcy (wykonawcy zamówienia).

9.     Materialy do druku - pliki graficzne

a.     Materialy przeslane przez Kupujacego do druku powinny byc przygotowane wedlug specyfikacji Serwisu www.beprint.pl. Specyfikacje i makiety dostepne sa na stronie kazdego Produktu. W serwisie www.beprint.pl dostepnych jest kilka opcji wgrania pliku w zaleznosci od wybranego przez Kupujacego Produktu i wielkosci pliku. Kazdy plik sprawdzany jest pod wzgledem zgodnosci z specyfikacja Sprzedawcy. W niektórych przypadkach Serwis www.beprint.pl dokonuje drobnych korekt ( zgodnie ze specyfikacja), jednakze w kazdym takim przypadku Kupujacy jest o nich informowany i przed ostatecznym wykonaniem zmodyfikowanego zamówienia Kupujacy dokonuje jego akceptacji lub dalszych korekt, co musi zostac uzgodnione z Sprzedawca. Kupujacy moze takze zrezygnowac z zamówienia, jezeli nie akceptuje wprowadzonych przez Sprzedawce modyfikacji. Istnieje równiez mozliwosc zaakceptowania przez Kupujacego pliku, który nie jest zgodny ze specyfikacja Serwisu, jednakze w takim przypadku ewentualna reklamacja z tytulu wprowadzonych na wyrazne zyczenie Kupujacego niezgodnosci ze specyfikacja Serwisu moze nie zostac przez Sprzedawce uwzgledniona.

b.     Serwis www.beprint.pl  nie odpowiada za tresci zawarte w pracach przeslanych przez Kupujacego oraz nie dokonuje korekty tresci zawartych w materialach przeslanych przez Kupujacego. Jednakze, jezeli materialy przeslane przez Kupujacego zawieraja tresci niezgodne z prawem, Serwis moze odmówic realizacji zamówienia.

c.     Serwis www.beprint.pl zapisuje wszystkie czynnosci dokonane przez Kupujacego (miedzy innymi: informacje o dacie i godzinie wgrania pliku graficznego, dokonaniu platnosci itd.). W sytuacjach spornych beda one mozliwe do odtworzenia zarówno przez Kupujacego, jak i przez Sprzedawce.

d.     Akceptacja plików odrzuconych.

Klikniecie przycisku „Akceptuje plik mimo jego odrzucenia” powoduje zaakceptowanie przez Kupujacego pliku graficznego lacznie z jego bledami i przekazanie zlecenia do realizacji. Zlecenia takie nie podlegaja reklamacji w zakresie wskazanych przez Sprzedawce i pomimo takiego wskazania zaakceptowanych przez Kupujacego bledów technicznych.

e.     Sprzedawca nie archiwizuje plików graficznych. Piki zamieszczone na serwerze FTP oraz przeslane przez Kupujacego w celu realizacji zlecenia, po uplywie 30 dni sa usuwane.

10.   Po podaniu przez Kupujacego wszystkich niezbednych danych wyswietlone zostanie podsumowanie zlozonego zamówienia, zawierajace: opis przedmiotu zamówienia,  jednostkowa oraz laczna cene zamawianych Produktów, dane i adres Kupujacego, a takze dane i adres odbiorcy Produktu jesli jest nim inna osoba niz Kupujacy i dodatkowo dane do wystawienia faktury VAT.

11.   Procedura skladania zamówienia konczy sie w momencie wyboru przez Kupujacego opcji „Zamawiam z obowiazkiem zaplaty”. Dokonanie tej czynnosci oznacza zlozenie zamówienia z obowiazkiem zaplaty. Na adres e-mail wskazany przez Kupujacego podczas skladania zamówienia wysylana zostanie wiadomosc, potwierdzajaca przyjecie przez Sprzedawce zamówienia do realizacji zawierajaca wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje, a w nastepnej kolejnosci na adres e-mail wskazany przez Kupujacego beda przesylane biezace informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia. Po zlozeniu zamówienia Serwis www.beprint.pl bedzie sie komunikowal z Kupujacym za pomoca e-maili lub w przypadku gdy bedzie to konieczne telefonicznie poprzez konsultanta. W komunikatach e-mail beda zawarte informacje o statusie zamówienia i koniecznych (wylacznie w niektórych sytuacjach – o ile bedzie to niezbedne w celu nalezytego wykonania zamówienia) decyzjach, których podjecia Sprzedawca bedzie oczekiwal od Kupujacego.

12.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjecia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Kupujacego nie pózniej niz w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia.

13.   Z chwila otrzymania przez Kupujacego na wskazany adres e-mail potwierdzenia przyjecia przez Sprzedawce zamówienia do realizacji zawierajacego wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje przeslanego na trwalym nosniku, Kupujacy zawiera ze Sprzedawca umowe sprzedazy Produktów objetych zamówieniem.

14.   Umowa sprzedazy moze byc zawarta w imieniu Kupujacego wylacznie przez osobe pelnoletnia, posiadajaca pelna zdolnosc do czynnosci prawnych lub w przypadku Kupujacego nie bedacego osoba fizyczna – przez osobe posiadajaca pelnomocnictwo do reprezentowania Kupujacego i zaciagania w jego imieniu zobowiazan.

15.   W przypadku zamówienia przez Kupujacego Produktu, który musi zostac wyprodukowany, zmodyfikowany lub wyslany zgodnie z indywidualnym zyczeniem Kupujacego, wszystkie szczególy realizacji takiego zamówienia musza zostac przez Strony uzgodnione przed przyjeciem zamówienia do realizacji przez Sprzedawce. Szczególowe warunki handlowe realizacji takiego niestandardowego zamówienia musza zostac uzgodnione przez Strony w formie pisemnej lub w formie wymiany korespondencji e-mail przed przyjeciem przez Sprzedawce zamówienia do realizacji.

16.   Sprzedawca dostarczy Produkt Kupujacemu w terminie wskazanym na stronie Sklepu lub tez – w przypadku Produktów realizowanych na indywidualne zamówienie Kupujacego - w terminie uzgodnionym z Kupujacym i wskazanym w przeslanej do Kupujacego korespondencji e-mail.

17.   Termin wysylki Produktu jest liczony:

a.     od momentu otrzymania przez Kupujacego potwierdzenia przyjecia zamówienia do realizacji - w przypadku gdy platnosc dokonywana jest przez Kupujacego w chwili odbioru Produktu (gotówka kurierowi – po otrzymaniu przesylki);

albo

b.     od momentu wplywu na konto Sprzedawcy calej kwoty wynagrodzenia naleznego za Produkt zamówiony przez Kupujacego – w przypadku gdy platnosc dokonywana jest przez Kupujacego przed rozpoczeciem realizacji zamówienia przez Sprzedawce (przelewem na konto Sprzedawcy).

18.   Produkt jest wysylany przez Sprzedawce na adres na terenie Polski wskazany przez Kupujacego, na koszt Sprzedawcy.

19.   Produkt wysylany jest przez Sprzedawce za posrednictwem firmy kurierskiej. Przesylki dostarczane sa od 8:00 do 20:00 w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupujacego, zostawione zostaje awizo. W przypadku nie doreczenia Produktu z powodów zaleznych od Kupujacego lub odbiorcy Produktu i koniecznosci jego ponownego wyslania przez Sprzedawce, Kupujacy moze zostac obciazony kosztami ponownej wysylki Produktu. Sposób opakowania Produktu kazdorazowo jest wybierany przez Sprzedawce i uwzglednia specyfike wysylanego Produktu.

20.   Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesylki Kupujacy sprawdzil zawartosc paczki w obecnosci dostarczyciela w celu weryfikacji czy nie nastapilo uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszen lub uszkodzen, Kupujacy powinien zazadac od dostarczyciela przesylki sporzadzenia protokolu szkody z zaznaczeniem zastrzezen, co do stanu przesylki. Niezaleznie od powyzszego zaleca sie aby zgloszenia reklamacyjnego dotyczacego uszkodzen Produktu w trakcie transportu dokonac takze w sposób ustalony w § 5 ust. 9 Regulaminu, nie pózniej niz w terminie 5 dni od dnia przyjecia przesylki przez Kupujacego.

21.   Odbiór przesylki od kuriera musi byc potwierdzony czytelnym podpisem Kupujacego (lub osoby upowaznionej przez Kupujacego do odbioru przesylki) za pokwitowaniem. Z chwila pokwitowania odbioru, na Kupujacego przechodzi prawo wlasnosci Produktu oraz wszelkie ryzyka zwiazane z posiadaniem i uzytkowaniem Produktu, a w szczególnosci ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.

22.   W przypadku opóznienia w doreczeniu przesylki zaleca sie, aby Kupujacy zaznaczyl ten fakt na liscie przewozowym w obecnosci przedstawiciela firmy kurierskiej. W takim przypadku na liscie przewozowym Kupujacy powinien takze podac date i godzine doreczenia.

23.   W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjecia przesylki z Produktem przez Kupujacego, przesylka jest zwracana do Sprzedawcy na koszt Kupujacego. W takim przypadku Kupujacy – pomimo nie odebranie Produktu - jest zobowiazany takze do zaplaty Sprzedawcy za Produkt, którego odbioru Kupujacy bezpodstawnie odmówil. Tresc niniejszego punktu nie wylacza, ani tez w zadnym zakresie nie ogranicza uprawnien Kupujacego bedacego jednoczesnie Konsumentem, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.

24.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawnosci i prawdziwosci kazdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Kupujacym na numer telefonu podany przez Kupujacego w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny bedzie odbywal sie wylacznie w dni robocze w godzinach od 9:00 – 17:00.

25.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w nastepujacych przypadkach:

a.     otrzymania po wysylaniu e-maila potwierdzajacego przyjecie zamówienia do realizacji e-maila zwrotnego z informacja, iz e-mail potwierdzajacy zamówienie nie dotarl do adresata,

b.     otrzymania nieprawidlowo wypelnionego formularza zamówienia

c.     braku mozliwosci kontaktu z Kupujacym w sposób ustalony w § 3 pkt. 24 Regulaminu, w celu przeprowadzenia weryfikacji tresci zlozonego zamówienia lub doprecyzowania szczególów zamówienia

d.     w przypadku opisanym w § 4 ust. 7 Regulaminu

e.     nie przyjecia przez Sprzedawce zamówienia do realizacji z powodu bledów w pliku wgranym przez Kupujacego, które nie zostalo nastepnie wznowione przez Kupujacego.

26.   W kazdym przypadku, gdy Sprzedawca nie realizuje zamówienia, a otrzymal platnosc zwiazana z takim zamówieniem, zobowiazany jest do zwrotu takiej platnosci w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjecia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.

27.   Sprzedawca informuje, ze Kupujacy skladajac zamówienie powinien wziac pod uwage fakt, iz:

a.     róznica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedawce biorac pod uwage tolerancje bledu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedawce moze wyniesc do 2 mm,

b.     w wykonanym Produkcie moga wystapic przesuniecia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartosci do 0,3 mm, co wynika z stosowanej przez Sprzedawce technologii wykonywania Produktu, a ewentualne reklamacje zglaszane z tego tytulu przez Kupujacego moga nie zostac uznane przez Sprzedawce.

§ 4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zaplaty

1.     Podane ceny Produktów sa cenami brutto (zawieraja podatek VAT) i sa wyrazone w PLN. Kazdorazowo obok ceny Produktu podawane sa wszystkie pozostale koszty (o ile wystepuja), do których poniesienia zobowiazany jest Kupujacy.

2.     Do kazdego wyslanego Produktu dolaczony jest dowód sprzedazy, który Sprzedawca wystawia i przesyla wraz z zakupionym Produktem. Sprzedawca dopuszcza takze wyslanie przesylki z Produktem na inny adres, niz adres na który zostanie wyslany dowód sprzedazy.

3.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujacych sie w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwolywania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz udzielania Kupujacym dodatkowych rabatów (na zasadach ustalonych w odrebnym Regulaminie Akcji Rabatowej), badz wprowadzania w nich zmian. Powyzsze nie ma wplywu na zamówienia zlozone przed data wejscia w zycie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych ( rabatowych ), które beda realizowane na dotychczasowych zasadach.

4.     Promocje w Sklepie nie podlegaja laczeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

5.     Forma platnosci obowiazujaca w Sklepie jest platnosc przelewem, karta kredytowa, przekazem pocztowym, przelewem online za posrednictwem serwisów PayU, PayPal, Sofortbanking (przedplata).

6.     Sprzedawca dopuszcza takze dokonywanie zaplaty przez Kupujacego przy odbiorze Produktu - gotówka kurierowi.

7.     W przypadku gdy Kupujacy zawierajac umowe zobowiazal do zaplaty za zamówiony Produkt w formie ustalonej w ust. 5 niniejszego paragrafu (przedplata), brak zaplaty za zamówiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zlozenia zamówienia powoduje, ze transakcja zostaje uznana za nieaktualna i bedzie automatycznie anulowana.

§ 5 Prawo odstapienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakosci

1.     Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysluguje prawo do odstapienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjatkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 ( czternastu ) dni. Bieg terminu do odstapienia od umowy rozpoczyna sie:

1.     dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, bedac zobowiazany do przeniesienia jego wlasnosci - od objecia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazana przez Konsumenta osobe trzecia inna niz przewoznik, a w przypadku umowy, która:

a.     obejmuje wiele Produktów, które sa dostarczane osobno, partiami lub w czesciach - od objecia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub czesci,

b.     polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objecia w posiadanie pierwszego z Produktów;

dla pozostalych umów - od dnia zawarcia umowy.

2.     W przypadku odstapienia od umowy, umowe uwaza sie za niezawarta. Jezeli Konsument zlozyl oswiadczenie o odstapieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjal jego oferte, oferta przestaje wiazac.

Konsument moze odstapic od umowy, skladajac Sprzedawcy oswiadczenie o odstapieniu od umowy.Konsument odstepujac od umowy moze skorzystac z  zamieszczonego ponizej wzoru oswiadczenia o odstapieniu od umowy, jednak nie jest to obowiazkowe

Wzór formularza ( oswiadczenia ) o odstapieniu od umowy

Wyslac do: Łukasz Jaronik MyManagement, siedziba: ul. Żurawia 22/614, 00-515 Warszawa, e-mail: biuro@beprint.pl

„ - Ja/My* ………… niniejszym informuje/informujemy* o moim/naszym* odstapieniu od umowy sprzedazy nastepujacych rzeczy*……./umowy dostawy nastepujacych rzeczy*…../umowy o dzielo polegajacej na wykonaniu nastepujacych rzeczy*……./              o swiadczenie nastepujacej uslugi*

- Data zawarcia umowy*………../odbioru*…………….

- Imie i nazwisko konsumenta(-ów) ………..

- Adres konsumenta(-ów)  ……………..

- Podpis konsumenta(-ów) …………..(tylko jezeli formularz jest przesylany w wersji papierowej)

- Data ………………….”

4.     Do zachowania terminu do odstapienia od umowy wystarczy wyslanie oswiadczenia przed jego uplywem. Konsument moze takze odstapic od umowy poprzez przeslanie oswiadczenia droga elektroniczna na adres e-mail biuro@beprint.pl przy wykorzystaniu wzoru formularza odstapienia od umowy wskazanego w ust. 3 powyzej niniejszego paragrafu lub przez przeslanie innego równowaznego w tresci oswiadczenia o odstapieniu od umowy.

6.     Sprzedawca ma obowiazek niezwlocznie przeslac Konsumentowi na trwalym nosniku ( na przyklad poczta elektroniczna ) potwierdzenie otrzymania oswiadczenia o odstapieniu od umowy zlozonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.

7.     Zwrot platnosci otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastapi nie pózniej niz w terminie 14 (czternascie) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawce oswiadczenia Konsumenta o odstapieniu od umowy sprzedazy. Sprzedawca dokona zwrotu platnosci przy uzyciu takiego samego sposobu zaplaty, jakiego uzyl Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek oplat zwiazanych z zwrotem, chyba ze Konsument wyraznie zgodzil sie na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiaze sie dla Konsumenta z zadnymi kosztami. Jezeli Konsument wybral sposób dostarczenia Produktu inny niz najtanszy zwykly sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawce, Sprzedawca nie jest zobowiazany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

8.     Jezeli Sprzedawca nie zaproponowal, ze sam odbierze Produkt od Konsumenta, moze wstrzymac sie ze zwrotem platnosci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odeslania, w zaleznosci od tego, które zdarzenie nastapi wczesniej.

9.     Konsument ma obowiazek zwrócic Produkt Sprzedawcy lub przekazac go osobie upowaznionej przez Sprzedawce do odbioru niezwlocznie, jednak nie pózniej niz 14 dni od dnia, w którym odstapil od umowy, chyba ze Sprzedawca zaproponowal, ze sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odeslanie Produktu przed jego uplywem.

10.   Konsument ponosi tylko bezposrednie koszty zwrotu Produktu.

11.   Jezeli w wykonaniu umowy sprzedazy Sprzedawca dostarczyl Produkt Konsumentowi do miejsca, w którym Konsument zamieszkiwal w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiazany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze wzgledu na charakter Produktu nie mozna Produktu odeslac w zwykly sposób poczta.

12.   Konsument ponosi odpowiedzialnosc za zmniejszenie wartosci Produktu bedace wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczajacy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

13.   12. Zgodnie z trescia art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstapienia od umowy zawartej na odleglosc nie przysluguje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a.     w której przedmiotem swiadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wedlug specyfikacji Konsumenta lub sluzacy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b.     w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegajacy szybkiemu zepsuciu lub majacy krótki termin przydatnosci do uzycia;

c.     w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczetowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie mozna zwrócic ze wzgledu na ochrone zdrowia lub ze wzgledów higienicznych, jezeli opakowanie zostalo otwarte po dostarczeniu;

d.     w której przedmiotem umowy sa Produkty, które po dostarczeniu, ze wzgledu na swój charakter, zostaja nierozlacznie polaczone z innymi rzeczami;

e.     w której przedmiotem umowy sa Produkty stanowiace nagrania dzwiekowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczetowanym opakowaniu, jezeli opakowanie zostalo otwarte po dostarczeniu;

Powyzsze uregulowanie nie wylacza odpowiedzialnosci Sprzedawcy okreslonej w pkt. 13 i nastepnych ponizej niniejszego paragrafu.

14.   Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak równiez wobec pozostalych Kupujacych nie bedacych jednoczesnie Konsumentami, z tytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu.

15.   Reklamacje nalezy  zlozyc za posrednictwem serwisu www.beprint.pl  w zakladce „Moje konto – reklamacje”. Reklamacje mozna takze przeslac na adres siedziby Sprzedawcy: Łukasz Jaronik MyManagement, siedziba: ul. Żurawia 22/614, 00-515 Warszawa.

16.   Skladajac reklamacje nalezy dostarczyc Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczace reklamowanego Produktu, takie jak zdjecia reklamowanego Produktu, czy skan protokolów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujacy moze przesylac na adres biuro@beprint.pl. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstalymi po stronie Sprzedawcy z tytulu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysylki do odbiorcy moze zostac obciazony Kupujacy.

17.   Sprzedawca dolozy wszelkich staran aby rozpatrzyc reklamacje - bez wzgledu na rodzaj zgloszenia - w ciagu 24h liczac od momentu zgloszenia. Jednakze w zadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastapi pózniej niz w ciagu 14 (czternascie) dni kalendarzowych od dnia jej zgloszenia. W kazdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupujacego w terminie powyzej ustalonym o sposobie dalszego postepowania.

18.   Zamieszczone w sklepie zdjecia Produktów moga odbiegac kolorystycznie od rzeczywistych kolorów Produktów ze wzgledu na rózna konfiguracje sprzetu komputerowego Kupujacych, a indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupujacego moga powodowac bledne lub znieksztalcone wyswietlanie informacji o Produkcie (np. kolorów). Reklamacja zlozona na tej podstawie przez Kupujacego moze nie zostac uznana przez Sprzedawce.

19.   W przypadku umów zawieranych z Kupujacymi nie bedacymi jednoczesnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialnosc Sprzedawcy z tytulu rekojmi jest wylaczona.

20.   Kupujacy skladac reklamacje dotyczace Produktu posiadajacego wady korzystajac z uprawnien wynikajacych z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakosci na warunkach przez producenta okreslonych, albo tez korzystajac z uprawnien z tytulu rekojmi przyslugujacych Kupujacemu bedacemu jednoczesnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w zwiazku z niezgodnoscia Produktu z umowa.

§ 6 Prywatnosc i bezpieczenstwo

1.     Sprzedawca jest swiadomy, ze ochrona danych osobowych Kupujacego jest sprawa priorytetowa. Sprzedawca zobowiazuje sie do postepowania zgodnie z wewnetrznymi procedurami gwarantujacymi poufnosc, w sposób uniemozliwiajacy dostep do nich osób trzecich.

2.     Sprzedawca oswiadcza, ze nie bedzie udostepniac danych osobowych Kupujacego (za wyjatkiem przypadków opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu ) do celów innych niz zwiazanych z realizacja zamówien zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 8)  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002.101.926)

3.     Dane osobowe i adresowe uzyskane od Kupujacego sa przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze. Kazdy ma prawo wgladu do swoich danych, ich modyfikowania, a takze do zadania ich usuniecia. Dane wprowadzone przez Kupujacego przy tworzeniu konta w serwisie www.beprint.pl mozna zmienic zglaszajac pisemna prosbe na adres biuro@beprint.pl . Informacje na temat kart kredytowych Kupujacego nie sa w zaden sposób przechowywane.

4.     Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

5.     Szczególowe informacje zwiazane z ochrona i przetwarzaniem danych osobowych zawarte sa w dostepnym na stronach Sklepu dokumencie pod nazwa: Polityka prywatnosci.

§ 7 Wlasnosc intelektualna

Adres strony, pod którym jest dostepny Sklep internetowy Sprzedawcy, to jest: www.beprint.pl, a takze zawartosc strony internetowej WWW.BEPRINT.PL stanowia przedmiot prawa autorskiego i sa chronione przez polskie prawo autorskie oraz prawo wlasnosci intelektualnej. Prawa do serwisu Beprint.pl oraz tresci w nim zawartych naleza do firmy Lukasz Jaronik MyManagement. Wszystkie logotypy, nazwy wlasne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody zródlowe, hasla, znaki towarowe, znaki serwisowe sa znakami zastrzezonymi i naleza do serwisu Beprint.pl. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesylanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek tresci ze strony WWW.BEPRINT.PL bez zgody wlasciciela jest zabronione. Zlamanie powyzszych przepisów bedzie scigane w drodze postepowania sadowego.

§ 8 Postanowienia koncowe

1.     1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiazujacego, w tym w szczególnosci przepisy aktów prawnych przywolanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku Kupujacych nie bedacych jednoczesnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), takze postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedazy dostepnych na stronie internetowej Sklepu.

2.     Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maja na celu wylaczac ani ograniczac jakichkolwiek praw Kupujacego bedacego jednoczesnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ), przyslugujacych mu na mocy bezwzglednie obowiazujacych przepisów prawa. W przypadku niezgodnosci postanowien niniejszego Regulaminu z powyzszymi przepisami, pierwszenstwo maja te przepisy

3.     Sprzedawca zastrzega sobie mozliwosc zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej tresci Regulaminu w serwisie internetowym www.beprint.pl

4.     Zamówienia zlozone w trakcie obowiazywania poprzedniej wersji Regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej tresci Regulaminu, beda realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.

5.     Spory pomiedzy Sprzedawca a Kupujacym bedacym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy wedlug przepisów Kodeksu postepowania cywilnego. Ewentualne spory powstale pomiedzy Sprzedawca a Kupujacym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Sprzedawcy. Kupujacy bedacy jednoczesnie Konsumentem ma mozliwosc skorzystania z pozasadowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen przed Stalym Polubownym Sadem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej znajdujacym sie najblizej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostepu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajduja sie pod nastepujacym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakladce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

6.     Niniejszy Regulamin wchodzi w zycie i obowiazuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 6 listopada 2014r.